Christophe Ferreira, António Gomes Correia, Said Jalali