Josias Eduardo Rossi Ladeira, Terezinha de Jesus Espósito, Mauro Naghettini