Rui Tomásio, Alexandre Pinto, João Ravasco Mendes, Gonçalo Marques