Nuno Araújo, António Gomes Correia, Arezou Modaressi, Lino Costa