Isabel Moitinho Almeida, Cláudia Pinto, Rita Matildes, Rui Taborda, Filipe Telmo Jeremias