Tiago Miranda, Daniel Dias, Marisa Pinheiro, Stéphanie Eclaircy-Caudron