Ricardo Sardinha, Lurdes Pimenta, Pedro Ferreira, António Nazareth, José Figueiredo