Raúl Pistone, Jorge Bento, Luís Freire, António Lopes