Nuno Figueiredo, Fernando Segurado, Paulo Belo, Ivo Rosa